08 Şubat 2010, 22:38 1 (permalink)
Berkcik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
**VİP**
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 20 Şubat 2003
Yer: İstanbul
Mesajlar: 4.295
Enstrumanım:
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]


Gölge oyunu;deriden yapılan tasvirlere arkadan vuran ışığın tasvirlerin gölgesini beyaz bir perde üzerine yansıtması temeline dayanır.
Doğu kültürlerine özgü bir sanat olan gölge oyununun ortaya çıkışı hakkında değişik rivayetler vardır.

Bir rivayete göre Çin hükümdarı Wu (M.Ö. 140-87) karısının ölümü üzerine derin bir üzüntüye kapılır. Şav Wong adlı bir çinli, hükümdarın üzüntüsünü hafifletmek için sarayın bir odasına gerdiği beyaz bir perdenin arkasından geçirdiği bir kadının perde üzerine düşen gölgesini ölen kadının hayali diye sunar.

Bir başka rivayete göre ise Hint’ten çıkmış 4. ve 5. yüzyıllarda Java’ya geçmiş ve buradan da batı dünyasına yayılmıştır.
Gölge oyunu tekniğinin Türk toplumunda ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bir görüşe göre Çinlilerden Moğollara onlardan da Türklere geçmiştir. Daha sonra da Türk akınlarının istikametine paralel olarak batıya geçmiştir. Bu tekniğin Türk halk kültüründe ne zaman Karagöz olarak ortaya çıktığı hakkında değişik görüşler vardır. Bunlardan en yaygın olanı Sultan Orhan devrinde (1324-1362) Ulucami’nin inşaatı sırasında Bursa’da geçmiştir. Cami inşaatında çalışan demirci ustası Kambur Bâli Çelebi (Karagöz) ile duvarcı ustası Halil Hacı İvaz (Hacıvat) arasında geçen nükteli konuşmaları dinlemek isteyen işçiler işi gücü bırakıp onların etrafında toplanır,bu yüzden de inşaat yavaş ilerlermiş. Bu durumu öğrenen padişah her ikisini de idam ettirmiş.(Bir rivayete göre ise Karagöz idam edilmiş, Hacıvat ise hacca giderken yolda ölmüştür). Daha sonra çok pişman olan padişahı teselli etmek isteyen Şeyh Küşterî başından beyaz sarığını çıkarıp germiş ve arkasına bir şema(ışık) yakarak ayağından çıkardığı çarıkları ile de Karagöz ve Hacıvat’ın tasvirlerini canlandırıp nükteli konuşmalarını tekrar etmiş. O tarihten sonra da Karagöz oyunları değişik mekanlarda oynanır olmuş. Günümüzde de Karagöz perdesine Şeyh Küşterî meydanı denir ve Şeyh Küşterî Karagözcülüğün pîri kabul edilir.D.T.C.F Tiyatro kürsüsü eski başkanlarından Prof. Metin And’a göre ise, 1517 yılında Mısır’ı fetheden Yavuz Sultan Selim’in Memlük sultanı Tumanbay’ın Nil nehri üzerindeki Roda adasında asılışını hayal perdesinde canlandıran bir hayal sanatçısını, oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın da görmesini arzu ederek İstanbul’a getirmesiyle gölge oyunu Anadolu’ya girmiştir: “Türkler 16. yüzyılın başında perde gerisinden gölge yansıtma tekniğini Mısır’dan almışlardır. Mısır oyunlarında birbirinden kopuk sahneler bulunduğu için ilk başlarda Türk gölge oyunlarında da buna uyulmuştur. Ayrıca, Mısır gölge oyunlarında belirli, kalıplaşmış kişilere pek rastlanmaz. Nitekim 16. yüzyılda Karagöz ve Hacıvat’ın adını pek duymayız. Böylece, Mısır’dan alınmış olan bu yeni oyuna zamanla Türk yaratıcılığı katılmış, çok renkli, hareketli bir biçim verilmiş, kesin biçimini aldıktan sonra da Osmanlı İmparatorluğunun etki alanı çevresinde yayılmıştır. Böylece gölge oyunu Mısır’a yani geldiği yere bu yeni biçimiyle dönüp yerleşmiştir. Nitekim bir çok gezgin, 19. yüzyılda Mısır’daki gölge oyununu anlatırken, bunun karagöz olduğunu, Mısır’a Türkler tarafından sokulduğunu ve çoğunlukla Türkçe oynatıldığını belirtmişlerdir.”*Evliya Çelebi’ye göre ise; Efelioğlu Hacı Eyvad, Selçuklular çağında Mekke’den Bursa’ya gidip gelen Yorkça Halil diye tanınmış biridir. Bu yolculuklardan birinde kendisini eşkiyalar öldürmüştür. Karagöz ise Bizans Tekfuru Kostantin’in seyisi olup Edirne dolaylarında Kırk Kilise’den kıptî Sofyozlu Balî Çelebidir. Yılda bir kez Tekfur kendisini Alaeddin Selçuki’ye gönderdiğinde Hacıvat ile buluşup konuşurlardı. Gölge oyunu sanatçıları onların söyleşmelerini gölge oyunu olarak oynatırlardı. Ancak bilindiği gibi Anadolu Selçuklu devleti 1308-1318 yıllarında son bulmuştur, Evliya Çelebi ise 1611 yılında doğmuştur. Evliya Çelebi'nin kendi doğumundan yaklaşık 300 yıl önceki bir olay hakkındaki görüşlerinin güvenilirliği yoruma açıktır. Karagöz ile Hacıvat’ın gerçekten yaşayıp yaşamadıkları ise hiçbir şekilde ispat edilememiştir.İslam dünyasında bu oyuna zıll-i hayâl (hayal gölgesi), hayâl-el sitare (perde hayâli) gibi adlar verilmiştir.Bazı islam tasavvufçularının eserlerinde hayâl sahnesi Dünya’ya, insanlar ve diğer varlıklar perdedeki geçici hayallere benzetilmiş,oyundaki hayaller nasıl perde arkasındaki sanatçı tarafından oynatılıyorsa, evrendeki varlıkları da görünmeyen bir yaratıcının hareket ettirdiği anlatılmıştır.16. yüzyılda hayâl oyununun yaygınlığını ve Osmanlı eğlence sanatlarının başlıcalarından olduğunu gösteren pek çok belge vardır. Şeyhülislam Ebussuut Efendi’nin (1490-1574) hayâl oyununu ibret gözüyle seyretmenin cezayı gerektirmeyeceği yolundaki fetvası bunların en önemlisidir.Ebussuut Efendi;Rayetu hayâl al-zılli ekbera ibrâtın
Limen huva fi ilmil-hakikatı râkı
Şuhusun ve eşbahun temerru ve tankadî
Vatefna serian vel-muhariku bakî.


(Gerçek biliminde yükselmek isteyenler için gölge oyununda büyük ibretler olduğunu gördüm. Kişiler, kalıplar gölge gibi gelip geçiyor ve çabucak yok oluyor, onları oynatan ise durucu kalıyor) demiştir.


17. yüzyılda belgeler daha da çoğalmaktadır .Evliya Çelebi, Naima gibi yerli yazarların eserlerinden ve o çağda İstanbul’da bulunmuş Avrupalıların anı ve gezi kitaplarından öğrenildiğine göre ramazan ayında kahvehanelerde, başka zamanlarda da evlenme, doğum, sünnet düğünü vs. dolayısıyla saray, konak ve evlerde yapılan şenliklerde oynatılan bu oyunlar Osmanlı toplumunun belli başlı eğlencelerinden biriydi.19. yüzyılda da yine sarayın ve halk toplantılarının gözde eğlencelerinden olan olduğunu yerli ve yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Söz konusu yerli kaynaklara göre, II. Mahmut devrinde şehzadelerin sünnet düğününde geceleri on bir ayrı yerde Karagöz oynatılmıştır. Abdülaziz ve II. Abdülhamit devirlerinde bazı Karagöz sanatçıları Mızıkayı Hümayun himayesine alınmışlardır. Bu dönemde yetişen karagöz sanatçılarının kimisinin tekkelerden (Şeyh Fehmi efendi, Müştak Baba), kimisinin medreseden (Darphaneli Hafız efendi, Hafız Mehmet efendi). Kimisinin Enderundan (Enderunlu Hakkı bey, Enderunlu Tevfik efendi), kimisinin katiplikten (Katip Salih efendi), kimisinin cerrahlıktan (Cerrah Salih efendi), pek çoğunun da esnaflıktan (Yorgancı Abdullah Efendi, Püskülcü Hüsnü Efendi, Kantarcı Hakkı Efendi, Hamamcı Süleyman Efendi, Yemenici Andon Efendi, Çilingir Ohannes Efendi) olduğu görülür.

Butonu Lütfen unutmayın

Üyelik-Sözleşmesi-Okuyun
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]
08 Şubat 2010, 22:39 2 (permalink)
Berkcik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
**VİP**
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 20 Şubat 2003
Yer: İstanbul
Mesajlar: 4.295
Enstrumanım:
Esnek yapısı itibariyle doğaçlamaya ve güncel olayların işlenmesine son derece açık olan Karagöz perdesi, zamanının en önemli toplumsal yergi vasıtasıydı. Halkın beğenmediği hükümet kararlarını eleştirdiği ve kamuoyunu temsil ettiği dönemler vardır. Osmanlı’nın son dönemlerinde Karagöz sanatçıları devlet ileri gelenlerinden bazılarının hırsızlığını,rüşvetçiliğini vs. perdede canlandırdıkları için bu taşlamalar çok keskin bulunmuş, oyunlar yasaklanmış, devlet ileri gelenlerinin perdeye yansıtılmaları ağır cezalara bağlanmış, bu yasaklamalardan sonra Karagöz sıradan, kaba saba bir güldürü durumuna düşmüştür. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir süre daha yaşayan Karagöz, zaman içinde tiyatronun, sinemanın daha sonra da televizyonun hayata girmesiyle tamamen etkisini kaybetmiştir. Ancak Karagöz oyunlarının etkisini kaybetmesindeki sebep sadece teknoloji alanındaki gelişmeler olmamıştır. 17. yüzyılda başlayan batılılaşma çabaları yirminci yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başlamış, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli özelliği olan doğaçlama geleneği terkedilmiş bunun yerini batı tiyatrolarında olduğu gibi yazılı metinler almıştır. Yazılı metne bağlı kalarak oynatılan Karagöz oyunları, yeni oyunlar yazılamadığı için çağa ve insanların kültürel gelişimlerine ayak uyduramamış, eskiden oynatılan oyunların aynısının tekrar tekrar perdeye getirilmesi insanların ilgisini çekmez olmuştur. Ancak doğaçlama geleneğine geri dönülmesi durumunda Karagöz eskiden olduğu gibi saygın ve yaygın bir duruma gelebilecektir, aksi takdirde önümüzdeki on yıllar içinde Karagöz sanatımız tarih kitaplarının arasında kalıp yok olmaya mahkumdur.Ne yazık ki günümüzde artık bir avuç gönüllü tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır....*GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU.s.278.Metin And..İnkilap Kitabevi 1985

KARAGÖZ MUSİKİSİGölge oyunu Karagöz’de musiki önemli bir rol oynar.Karagöz’ün ayrılmaz bir parçası olan musiki bu oyunlarda kendine özgü bir nitelik kazanmış, Osmanlı şehir eğlence musikisinin bir türü haline gelmiştir.Musikinin yer almadığı bir Karagöz oyunu düşünülemez. Musiki Karagöz’de Osmanlı-Türk musikisinin değişik türleri ile beste şekillerini içinde toplar.Klasik musikinin kâr, karçe, murabba, beste, semai, şarkı gibi beste şekilleri; gazel ve taksimler; şehir eğlence musikisinin köçekçeleri, tavşancaları ve oyunhavaları; Anadolu’nun ve Rumeli’nin türküleri dışında, oyunlarının konuları gereği olan Arapça ve Yahudice güfteli şarkılar, Çingene şarkıları, Rum ve Ermeni kültürlerine özgü ezgiler, vals, polka, opera aryası gibi batı müziği parçaları da Karagöz musikisinde yer almıştır.Oyunların konuları musiki repertuarının gittikçe genişlemesini sağlamıştır.Karagöz musikisinin tesbit edilebilen repertuarı daha çok 19. ve 20. yüzyıl Türk musikisine aittir.Ancak, bu repertuarda, Abdulkadir Meragi’ye mal edilen kârlar, Seyyid Nuh, Itrî, Kassamzade, Ebubekir Ağa, Tab’î, Sadullah Ağa, Mustafa Çavuş gibi bestecilerin eserleri de bulunması, bu arada Batı müziği eserlerine de yer verilmesi Karagöz musikisinin sabit olmadığını, Türk musikisindeki ve Türk toplumundaki değişime uyum sağlamak amacıyla her dönemde değiştirildiğini gösterir.Son dönemlerde doğrudan Karagöz oyunları için şarkı besteleyen besteciler de çıkmıştır.Karagöz musikisi şu üç bölümde ele alınabilir:Semai, Gazel, Hayal şarkıları.”Semai”nin klasik Türk musikisindeki ağır, yürük ve saz semaisi şekilleriyle bir ilgisi yoktur. Klasik musikiye özgü kâr, kârçe, murabba beste, semai, şarkı gibi beste şekillerinin toplu adıdır “semai” burada. Semaileri hep Hacıvat okur. Bunlar daha ağırbaşlı eserler olduğu için genellikle oyunun başında okunur. Bu eserlerin tamamı okunmaz, sadece zemin ve teslim bölümlerinin okunmasıyla yetinilir. Gazel, bildiğimiz gazeldir. Hayal şarkıları ise şarkı ve türkülerdir. Günümüze kadar iki yüzü aşkın hayal şarkısı tespit edilebilmiştir. Bazı hayal şarkıları oyunlarda sık sık okunduğundan bu şarkılar oyun tipleriyle adeta özdeşleşmiştir. Bu tür şarkılar oyun tiplerine uygun bir güfte ve ezgi yapısı içindedir.Karagöz oyunlarında kullanılan çalgılar “perdedeki çalgılar” ve “perde gerisindeki çalgılar” olarak ikiye ayrılabilirler.Perdedeki çalgılar bağlama, Karadeniz kemençesi,davul, zurna, kabak, tulum gibi halk sazlarıdır. Perde arkasında kullanılanlar ise kanun, ud, keman, zurna yahut klarnet, def gibi klasik musikide kullanılan sazlardır. Zil, zilli maşa, nakkare kullanıldığı da olur.Osmanlı toplumundaki etnik ve dîni cemaatlerin kültürleri Karagöz musikisine canlı bir şekilde yansımıştır. “Kaminamoz elde aki, yo kero poraki” (Balat kapısından girdim içeri) Yahudice güfteli şarkı, “Çeribaşının gelini” adlı Çingene şarkısı, arapça “Befta hindi şeş harir” güfteli şarkı ile Laz, Ermeni, Kürt kültürlerine özgü ezgiler bu tür parçalardır.Karagöz oyunlarında zenneler de şarkı söylerlerdi.Karagöz oyunlarında halk musikisi de imparatorluğun çeşitli şehir, kasaba ve yörelerinin kültürlerini yansıtır.Oyunlarda Bolulu Bolu türküsü, Harputlu Harput türküsü, Arnavut ve Rumelili Rumeli türküsü söyler. Böylece taşranın musiki kültürü ve zevki de hayal perdesinden payitahta girer.Eski İstanbul’da padişahtan, okumuş çevrelerden en sade halk insanına kadar herkes Karagöz oyunlarının tiryakisiydi. Karagöz bu yönüyle birleştirici bir şehir kültürü ürünüydü. Karagöz’ün bu yönü musikisine de yansımıştır. Bu geleneksel oyunların ağırbaşlı klasik eserlerden hafif şarkılara ve oyun havalarına kadar genişleyen repertuarı İstanbul şehir musikisinin ve şehir zevkinin anlamlı bir ifadesidir.*Butonu Lütfen unutmayın

Üyelik-Sözleşmesi-Okuyun
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]
08 Şubat 2010, 22:39 3 (permalink)
Berkcik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
**VİP**
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 20 Şubat 2003
Yer: İstanbul
Mesajlar: 4.295
Enstrumanım:
LASİK OYUNLARDA KULLANILAN ESERLERİN TİPLERE GÖRE LİSTESİ

HACIVAT

1)On kerre demedim mi sana sevme dokuz yar
2)Ah bir elif çekti sineme canân bu gece (Muhayyer Yürük Semai)
3)Dîdem yüzüne nâzır, nâzır yüzüne dîdem(Şehnaz Ağır Semai)
4)Sâkî ele al câmı safâ(Uşşak Yürük Semai)
5)Ah benim âfeti cihânım(Yegah Aksaksemai)
6)Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun(Segah Yürük Semai)
7)Her güzel böyle nazlı mı olur(Beyati)
8)Gelse o şuh meclise naz-u tegaful eylese(Rast Yürük Semai)
9)Amed nesim-i subh-u dem(Rast Nakış Beste)
10)Sözü canları bağışlar(Ferahnak Aksak Semai)
11)Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü(Rast Semai)
12)Muntazır teşrîfine hazır kayık(K.Hicazkar)

KARAGÖZ

1) Ben bir teferrücte baş kalfa iken(Hüseynizemzeme Türkü)
2) Kavak kavaktan uzundur(Aydın Türküsü)
3)Bülbül olsam kona da bilsem dallere(Karcığar Köçekçe)

ÇELEBİ

1)Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur(Nihavend İstanbul Türküsü)
2)Cana rakibi handan edersin(Uşşak Curcuna)
3)Sabah oldu uyansana(Eviç Türkü)
4) Aşkınla sinem dağlarım(Hicaz Düyek)
5)Niçin nalendesin böyle(Hüzzam Düyek)
6)Teşrifini özler canım(Hüzzam Düyek)
7)Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü(Rast Semai)
8)Gönlüm yine bir ateşi hicrana dolaştı(Nihavend Aksak)
9)Dil hun olurum yâd-ı cemalinle ben senin(Hüzzam Semai)

ZENNE

1)Gel beni vaslınla şâd et(Hüseyni Ağır Aksak)
2)Nigahı mestine canlar dayanmaz(Sabâ Devrihindi)
3)Âteş-i sûzan-ı firkât(Hicaz Curcuna)
4)Hab-ı gahı yare girdim arz için ahvalimi(Rast Devrihindi)
5)Bir güzel kız salıncakta sallanır(Nihavend Düyek)
6)Gelmiş değil böyle peri(Sabâ Semai)
7)Niçin nalendesin böyle(Hüzzam Düyek)
8)İstanbuldan üsküdara yol gider(Muhayyer İstanbul Türküsü)
9) Evvel benim nazlı yarim severim kimseler bilmez

TUZSUZ DELİ BEKİR-MATİZ-BEKRİ MUSTAFA

1)Külhanbeylik omuzdaşlar bize pek şandır(Hicaz Düyek)
2)Nice sevmeyeyim a dostlar bir acaip dili var(Şehnaz Evsat)
3)Bir gemim var salıverdim engine(Eviçhuzi)
4)On yedi tek düz mastika içtim(Uşşak)

ARAP

1)Befta hindi şeş harir(Nihavend)
2)Hobeleka hobelekadın

TİRYAKİ

1)Fesleğen ektim gül bitti dalında bülbül öttü(Isfahan Aksak)

YAHUDİ

1)Balat kapısından girdim içeri(Hüseyni Türkü)
2)Altın tasta gül kuruttum(Acemkürdi Aksak)

BEBERUHİ

1)Vardım halebe bindim dolaba(Sabâ Düyek)

ACEM

1)Isfahanda bir kuyu var içinde tatlı suyu var(Müstear Curcuna)

BABA HİMMET

1)Kekliği düz ovada avlarım(Ankara Türküsü)
2)Dağda davar guderum(Ankara Türküsü)KAYSERİLİ

1)Gökte yıldız sayılır mı hey
2)Kayserinin kızları(Kayseri Türküsü)LAZ

1)Yavuz geliyor yavuz(Hüseyni Türkü)

FRENK-RUM

1)Polka

ERMENİ

1)Ezirgandan kemahtan yar gelir oynamaktan(Hüseyni Türkü)

ZEYBEK

1)Efeyim severim ben(Nihavend Aksak)
2)Sarı zeybek şu dağlarda(Tahir Aydın Türküsü)

ÇİNGENE

1)Çeribaşının gelini pek ince sarmış belini(Nihavend Aksak)

BOLULU AŞCI

1)Armut dalda sıra sıra(Uşşak Bolu Türküsü)

KÖÇEK-ÇENGİ-DANSÖZ

1)Rumeli karşılaması(Rumeli Türküsü)

FERHAT

1)Sabah oldu tan yerleri atıyor(Mahur Evsat)

ARNAVUT

1)Alişimin kaşları kare(Rumeli Türküsü)

PÎŞEKAR

1)Pişekar havası(Segah)

GEMİ(çekilirken)

1)Heyamol deyin kardaşlar(Rast)

Yukarıda da belirtildiği gibi Karagöz oyunlarında kullanılan şarkılar sabit değildir, eğer sadece bu şarkılarla kısıtlarsak Karagöz’ün gelişimini önlemiş oluruz. Değişen zamana uyum sağlayarak, tiplerin genel karakterine uygun olan başka şarkılar da Karagöz oyunlarında kullanılabilir. Önemli olan kullanılacak şarkıların o tipin genel karakteristiğine uygun olmasıdır.

KARAGÖZ OYUNUNUN TİPLERİ

Karagöz oyunları açık ve esnek bir yapıya sahip olduğundan, oyunda kullanılan tipler de Osmanlı İmparatorluğunun genişlemesine paralel olarak, imparatorluk sınırları içine giren her etnik grubu içine alacak şekilde artmıştır. Bu da bize tiplemelerin sabit olarak kalamayacağını, zaman ve zemine uygun olarak değişik tiplerin oyuna dahil edilebileceğini gösterir. Bu listeye aldığımız tiplemeler sadece klasik oyunlarda kullanılan tiplerdir. Klasik Karagöz oyunlarının başlıca tipleri şunlardır:

KARAGÖZ:Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz’dür.Okumamış bir halk adamıdır. Hacıvat’ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan Hacıvat ile alay eder.Her işe burnunu sokar,her işe karışır,sokakta olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak, ya da içerden seslenerek işe karışır.Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı ikide bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır.Çoğu zaman işsizdir, Hacıvat’ın bulduğu işlere girip çalışır. Değişik oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler içinde farklı Karagöz tasvirleri vardır. Kadın Karagöz, Gelin Karagöz, Eşek karagöz, Çıplak Karagöz, Bekçi Karagöz, Çingene Karagöz, Tulumlu Karagöz, Davullu Karagöz, Ağa Karagöz v.s.

HACIVAT:Tam bir düzen adamıdır.Nabza göre şerbet verir, eyyamcıdır.Kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar.Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever.Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder.Alın teriyle çalışıp kazanmaktan çok Karagöz’ü çalıştırarak onun sırtından geçinmeye bakar. Değişik oyunlarda rol icabı değişik kıyafetler içinde farklı Hacıvat tasvirleri vardır. Keçi Hacıvat, Çıplak Hacıvat, Kadın Hacıvat, Kahya Hacıvat.

ÇELEBİ:İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur.Bazı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyunlarda bir mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkünü bir çapkındır. Nazik ve çıtkırıldım bir tiptir. Elinde şemsiye,çiçek demeti ya da baston olan değişik Çelebi tasvirleri vardır.

ZENNE: Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak Zenne denir. Salkım İnci, Şallı Natır, Nuridil, Dimyat Pirinci, Şekernaz, Yedi dağın çiçeği Hasırasıçtının kızı Rabiş, Cemalifer, Hürmüz Hanım, Dürdane Hanım, Şetaret (Arap halayık), Dilber, Nâzikter.

TİRYAKİ:Afyon yutup pineklemekle ömür geçiren, olayın en can alıcı yerinde uyuklayan bir tiptir. (Nokra çelebi)

BEBERUHİ:Altıkulaç Beberuhi lakabıyla anılır.Yaşı büyük aklı küçük idiot bir tiptir.

TUZSUZ DELİ BEKİR:Bir elinde içki şişesi,bir elinde tabanca ya da kama vardır.Olayların karmaşıklaştığı anda gelip kaba kuvvetle olayı çözer.

MATİZ: Matiz çingenece sarhoş demektir. Matiz,zeybek,efe,sarhoş,külhanbeyi tiplerinin hepsi yaklaşık olarak aynı tiplerdir.(Bekri Mustafa, Bekri Veli, Sakallı Deli, Hımhım Ali, Hovarda Çakır, Kırmızı Suratlı Bakır, Burunsuz Mehmet, Çopur Hasan, Cingöz Mustafa)

HİMMET:Kastamonu’lu Himmet olarak da geçer.Sırtında baltası vardır.Kaba saba bir tiptir.Karagöz oyunlarının en iri tasviridir.Yaklaşık 55 cm boyundadır.

LAZ: Tipik bir Karadenizli tiplemedir. Koyu bir lehçe ile konuşur.Çenesi düşüktür. Bunların dışında Osmanlı imparatorluğu döneminde yaşayan her tip Karagöz oyunlarında yerini almıştır.Bu tiplerin başlıcaları şunlardır.

BOLULU AŞÇI, RUM, KAYSERİLİ, RUMELİLİ, KÜRT, YAHUDİ, ARNAVUT(MESTAN AĞA, BAYRAM AĞA, CELO AĞA, RECEP AĞA, ŞABAN AĞA, RAMAZAN AĞA), ÇERKEZ, ACEM(PÜSER, NÖKER), AK ARAP (HACI FiTİL, HACI KANDİL, HACI ŞAMANDIRA) ZENCİ ARAP, AK ARAP, ERMENİ, AYVAZ SERKİS, FRENK, İMAM, HAHAM, DOKTOR, KÜLHANCI, KİLCİ, PİŞEKAR, KAVUKLU, SÜNNETÇİ, HOKKABAZ, ÇENGİ, KÖÇEK, CAMBAZ, DENYO, SOYTARI, CAZULAR, CURCUNABAZLAR, TULUMBACILAR, CİNLER, AŞIK HASAN, İSKELE KAHYASI, FERHAT, CANAN, TAHİR, ÇİNGENE, KARAGÖZ’ÜN OĞLU-(YAŞAR), HACIVAT’IN OĞLU-(SİVRİKOZ), HACIVAT’IN KIZI, DEDİĞİGİBİ, TAVTATİKÜTÜPATİ, DEMELİ, SEYMENLER, ZÜHRE’NİN BABASI, ŞİRİN’İN ANNESİ, BOK ANA, HIMHIM, KEKEME, DELİLER, DANSÖZ v.s.

Butonu Lütfen unutmayın

Üyelik-Sözleşmesi-Okuyun
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]
Berkcik Bu mesaj için Teşekkür edenler :
tubiii (15 Şubat 2012)
14 Şubat 2010, 01:31 4 (permalink)
Nejat Levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
MERHUM ( Allah Rahmet eylesin)
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 08 Nisan 2005
Yer:
Mesajlar: 3.888
Enstrumanım:
yilbasindan once bursaya gitmistim mezari ve muzesini gormustüm ceple resim cekmistim.

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]


muze
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]

[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]
ustat verdigin bilgiler icin tesekkurler.

Konu Nejat Levent tarafından (14 Şubat 2010 Saat 01:34 ) değiştirilmiştir.
10 Ocak 2011, 02:59 5 (permalink)
Berkcik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
**VİP**
Ad Soyad:
Üyelik tarihi: 20 Şubat 2003
Yer: İstanbul
Mesajlar: 4.295
Enstrumanım:
Açıklama için tşk ler
Butonu Lütfen unutmayın

Üyelik-Sözleşmesi-Okuyun
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın / www.trakyamuzik.net]

Etiketler

2010, oyun, sünnet, yeni


« önceki Konu | sonraki Konu »

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Seçenekler

Yukarı Git

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183